Convocatòria Assamblea General Ordinària juny 2024

Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

Per acord del Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, Coop. V. en la seua reunió ordinària de data 9  de maig de 2024, es convoca a les persones sòcies de la Cooperativa a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimecres, dia 26 de juny, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, en la sala d’actes de l’Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, per a tractar els següents punts del

Ordre del dia

 
  1. Informe de gestió de l’exercici 2023. 
  2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2023 i distribució de resultats.
  3. Precs i preguntes.
  4. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea, o si escau, designació de dues persones sòcies perquè, juntament amb el president, procedisquen a la seua aprovació.

La documentació que se sotmetrà a la consideració de l’Assemblea, és a dir, els comptes anuals, l’informe de gestió o l’informe d’auditoria, que se sotmet a aprovació, estaran a la seua disposició en el domicili social de la Cooperativa i en les oficines de la Plaça Major, 8, en horari d’atenció al públic (de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres) i en la seu electrònica www.electricademeliana.com 

Les persones sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran drets a rebre gratuïtament còpia d’aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.

Meliana, a 29 de maig de 2024

EL CONSELL RECTOR