Convocatòria Assamblea General Ordinaria 2017

El Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, S. *Coop.V. en la seua reunió ordinària de data 25 d’Abril de 2018, va acordar convocar la celebració d’Assemblea General Ordinària el dimecres, dia 20 de juny, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convocatòria, en la Sala d’actes de l’Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, conformement al següent:

ORDRE DEL DIA

 • Lectura de l’acta anterior.
 • Informe de gestió de l’exercici 2017
 • Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2017 i distribució de resultats.
 • Acord, si escau, per a aprovar la creació de la pàgina web corporativa www.electricademeliana.com com a seu electrònica de la Cooperativa.
 • Modificació, si escau, dels Estatuts Socials.
 • Facultar al President del Consell Rector per a formalitzar i executar els acords adoptats per l’Assemblea General, així com esmenar i corregir els errors dels mateixos i la seua interpretació i procedisca a la inscripció en el Registre de Cooperatives dels acords que exigisquen tal requisit.
 • Precs i preguntes.
 • Designació de dos socis per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General.

  La documentació dels assumptes a tractar, així com l’informe justificatiu del Consell Rector i el text dels articles que se sotmeten a aprovació, es troben a la disposició dels socis en les nostres oficines, en horari d’atenció al públic.

  Meliana a 25 de maig de 2018

  EL CONSELL RECTOR