Modificació dels Estatuts socials de la cooperativa

Informació pública de l’acord de la reducció del capital social mínim.

 

L’Assemblea General de la Cooperativa, vàlidament convocada i celebrada amb data 28 de juny de 2023, va aprovar per unanimitat la modificació dels Estatuts Socials de la Cooperativa, en els quals s’ha establert el capital social mínim en 22.540 €, i el deixa reduït a aquest import quan amb anterioritat estava fixat en 60.001 €.

 

L’article dels nous Estatuts de la Cooperativa referit al capital social mínim ha quedat redactat en els següents termes:

« Article 36é. – El capital social.

  1.  El capital social estarà constituït per les aportacions realitzades en tal concepte per les persones sòcies i, en el seu cas, per les persones associades.
  2. El capital social mínim es fixa en vint-i-dos mil cinc-cents quaranta euros (22.540,00 €).
  3. Totes les aportacions al capital social, tant obligatòries com voluntàries, a l’efecte del seu reembossament, en cas de baixa o altres supòsits contemplats per la Llei, podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.».

Cosa que es fa pública en compliment del que es preceptua per l’article 74.1 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.

 

Meliana, 29 de juny de 2023.
El president: Francisco Calvo Tamarit