La nostra història

 

El dia 15 de juliol de 1922, un grup de pioners, de manera plural i entusiasta, fent-se eco del sentiment popular, es va plantejar aconseguir el fluid elèctric per a millorar la vida del municipi, i tenint en compte l’escassetat de recursos, constitueix la Societat Cooperativa Elèctrica de Meliana, s’aprova el seu Reglament i tria el primer Consell Rector format per Rodrigo Cantón Martínez, president; José Doménech Ferrer, vicepresident; Francisco Sánchez Menchón, secretari; Ernesto Bayarri Lobo, vice-secretari; Germán López Casares, tresorer, i els vocals: Juan Bta. Rojo Zaragozà, Antoni Navarro Beltrán, José María Bayarri Pons, Enrique Tortajada Orón, José Montañana Ferrando i José León Vidal. La seu inicial va ser el mateix Ajuntament, entitat especialment vinculada en els seus inicis. L’arribada d’energia elèctrica es va realitzar oficialment el dia 01 de setembre 1923. 

La primera Junta Rectora ha de recaptar socis, el primer contracte amb la companyia subministradora Energia Elèctrica del Millars, realitzar la construcció d’una casella amb un transformador de 70 kVA i la instal·lació de la xarxa de distribució per tot el poble. Tota aquesta ambiciosa tasca es va fer amb un capital inicial de 25.000 pessetes, aportat pels socis. També es va recórrer a un préstec sense interessos de 10.000 pessetes dels socis, que a l’any i mig d’activitat es va començar a retornar.

El registre de socis de l’any 1923, té comptabilitzats 560 socis inicials, i ja que el cens de població de 1920, era de 3.392 habitants, es pot afirmar que pràcticament totes les cases estaven associades, posant de manifest la gran implicació i participació en la Cooperativa Elèctrica. Des dels seus orígens es va caracteritzar pel seu caràcter obert i per a treballar en la consecució de dos principis fonamentals: l’abaratiment del fluid per a tots els socis i la distribució per totes les llars i indústries del terme, que, sens dubte, va suposar un gran salt qualitatiu en la vida dels habitants i socis.

Durant els anys de confrontació civil, la Junta Rectora de la Cooperativa va delegar, per acord unànime, el seu control als treballadors per a continuar, amb les dificultats pròpies del moment, la seva missió de facilitar el fluid als ciutadans de Meliana. Durant la postguerra, a conseqüència de les restriccions en el subministrament d’electricitat que havia de suportar, comencen a desaparèixer Cooperatives Elèctriques, produint-se un període ple de dificultats que és aprofitat per les grans empreses del sector. Malgrat tot, la nostra Cooperativa continua superant pas a pas totes les dificultats, fins que en 1942, amb la nova llei de cooperació aquesta situació es va suavitzar.

En 1955, la Cooperativa Elèctrica de Meliana participa en el reduït nombre existent de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana, que reunides en Assemblea van acordar constituir la Unió Interprovincial de Cooperatives Elèctriques, com a mitjà de defensa i per a poder contrarestar les actituds de les empreses subministradores. Posteriorment, malgrat les traves d’Hidroelèctrica Espanyola, durant els anys 60 i 70 a les peticions de la Cooperativa Elèctrica, per a contractar augments de potència, i millorar així la qualitat del subministrament als socis, la nostra cooperativa va mantenir el seu compromís amb els veïns i socis. En 1964, s’acorda fer gestions per a contractar un professor que imparteixi classes de música als fills dels socis i crear una Rondalla, a càrrec del Fons de l’Obra Social.

En 1973 se celebra les noces d’or i, la proposta de la Unió Nacional de Cooperatives, se li va concedir el títol de Cooperativa Exemplar. Amb aquesta ocasió es va editar un llibre que a més d’explicar la situació de la Cooperativa aprofita per a oferir diferents articles que posen de manifest la situació del nostre poble des de diferents punts de vista.

La Llei General de Cooperatives que es va promulgar en 1974 recull en el seu contingut unes certes aspiracions de les Cooperatives Elèctriques. La Cooperativa de Meliana, integrada en la Unió Interprovincial continua lluitant i tracta d’aconseguir alguna sortida a les situacions angustiantes per les quals passen les Cooperatives Elèctriques, fins que la Constitució desperta noves esperances. En un intent de superar les dificultats locals, el dia 21 d’abril 1978, inicia la venda d’electrodomèstics als socis a preu de cost. I, com a mitjà per a unir esforços, i davant la problemàtica, s’acorda en 1983 va participar en la constitució de la Unió de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana. Més tard, en 1985, Federació. La Federació amb el seu treball pretenia aconseguir l’energia elèctrica necessària per a prestar als associats un servei de qualitat i resoldre els problemes administratius. 

En 1997, el 26 de juliol, s’inaugura el nou edifici de la seu social i l’any següent, en ocasió dels 75 aniversari, s’edita un nou llibre amb articles que ens parlen de la història de Meliana, però, sobretot, de la història de la cooperativa. També es fa un interessant recorregut d’efemèrides realitzades durant el mandat dels diferents presidents. Encara que els participants en les juntes rectores, que també han aportat saber i temps per a aconseguir tot aquest patrimoni han estat moltíssims, s’assenyalen els seus presidents com a referents: Rodrigo Cantón Martínez , 1922-1924 ; José Montañana Ferrando , 1924-1926; Luis Arnalte Urroz , 1926-1932; Ernesto Bayarri Lobo , 1932-1936; Vicente Sanjosé Navarro , 1936-1939; Mariano Fuster Ruiz , 1939-1943; José Mª Zaragozá Ballester , 1943-1945; Francisco Monsoriu Montañana , 1945-1947; Fco. Abelardo Cardells Maestro , 1947-1951 ; Lucas Ferrer Riera , 1951-1964; German Ferrando Folch , 1964-1995; Vicente Marco Rubio , 1995-1995; Alfonso Sarti Balanzá , 1995-1998; Ramón Ruiz Folch , 1998 -. 

En ocasió de la celebració dels 90 anys de la Cooperativa, es van revisar tots els aspectes de la gestió cooperativa per a posar-la al dia, preparar-se per a poder fer front a les dificultats presents i futures per a intentar continuar el llegat tan important dels socis i, seguir l’esperit dels nostres fundadors, intentant col·laborar en la millora de Meliana.

Durant aquests anys fins a arribar a la commemoració del centenari, la Cooperativa ha continuat creixent i ha realitzat moltes millores per a poder mantenir l’activitat en les millors condicions. Actualment aquesta immersa en un procés de creixement, en el qual ha sumat a les seves activitats de distribució a través de la seva filial Distribuïdora elèctrica de Meliana, S.L.O., i comercialització a través de la pròpia Cooperativa, l’activitat de reparacions i instal·lacions elèctriques per a habitatges i negocis i l’activitat d’instal·lacions fotovoltaiques. La creació d’aquesta última activitat és un pas més en l’aposta que aquesta Cooperativa aquesta donant per a contribuir en el canvi de model energètic encaminat a reduir el canvi climàtic i a empoderar als usuaris finals de la energia com són tots els nostres socis i sòcies.

Consell rector

 

PRESIDENT
FRANCISCO CALVO TAMARIT                             

VICEPRESIDENT
JOSE Mª MARÍ FERRANDO        

SECRETARI
VICENTE MILIAN MARÍ                           

TRESORER
JOSEP ARANDA SANROMÀ        

VOCAL 1
PELEGRÍN MARCO RUIZ                         

VOCAL 2
FRANCESC AGUILAR BELLOCH              

VOCAL 3
ALBERT FERRER ORTS                  

VOCAL 4
Mª LLANOS MARTÍNEZ LOZANO