• L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afecten les seues dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS.

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seues dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a: 

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.


CLIENTS

Tractarem les seues dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • La gestió de la relació comercial.
 • La prestació dels serveis que ens haja contractat.
 • Gestions relacionades amb l’enviament i recepció del producte adquirit a través d’aquesta pàgina web.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o *noticas o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole. 

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teues dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seues dades personals comportara la impossibilitat de tractar les seues dades amb les finalitats esmentades.
 • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interés legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat huitens de la present política.

CLIENTES

Ejecución d’un contracte en el qual siga part o aplicació de mitjanes precontractuals. La negativa a facilitar les seues dades personals comportara la impossibilitat de tractar les seues dades amb les finalitats esmentades.

En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teues dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seues dades personals comportara la impossibilitat de tractar les seues dades amb les finalitats esmentades.

Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

En el nostre interés legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat huitens de la present política. 

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixen de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment. 

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils. 

6. DESTINATARIS.

Durant el període de duració del tractament de les seues dades personals, organització podrà cedir les seues dades als següents destinataris:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tinga l’obligació legal de facilitar les dades personals. 

7.TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.


 

8. DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que siga tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan siga procedent, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seua sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seua identitat.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vosté no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça administracion@electricademeliana.com, amb assumpte “BAIXES”. 

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són vertaders, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportara, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que poguera ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari facilite dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.


 

10. XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha creat diferents perfils en algunes d’elles.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, has de tindre en compte que, llevat que li sol·licitem les seues dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seues dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llija detingudament les seues condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com, s’assegure de configurar les seues preferències quant al tractament de les dades.


 

11. MODIFICACIONS/ ACTUALIZACIÓ

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establides o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visiten periòdicament la nostra política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb ELÈCTRICA DE MELIANA SCV a través del següent correu electrònic: administracion@electricademeliana.com

Última revisió: 19 de Maig de 2021