ACORDS SOCIALS ADOPTATS PER ELÈCTRICA DE MELIANA COOP. V.

 
En compliment al que s’estableix en l’article 73.3 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, als efectes legals pertinents, es publica la modificació de l’objecte social de la Cooperativa i adapta el terme Coop. V. de la seva denominació segons el que es disposa en l’article 5.1. del TRLCCV. 

Segons acord adoptat en assemblea general ordinària de data 28 de juny de 2023, quedant els articles 1r i 4t dels estatuts socials redactats com segueix:

Article 1er.- Denominació

 

Amb la denominació de “ELÈCTRICA DE MELIANA COOP. V.”, es practica l’adaptació d’estatuts d’una cooperativa de persones consumidores i usuàries, que es regirà pel que s’estableix en el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, dotada de plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada de les seves persones sòcies per les obligacions socials.

Article 4t.- Fins de la Cooperativa y objecte

 

La finalitat primordial de la Cooperativa consisteix a oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials a les seves persones sòcies o a la localitat en la qual desenvolupa la seva activitat, més que generar una rendibilitat financera. 

La Cooperativa té per objecte la comercialització de tota mena de productes energètics, en particular l’energia elèctrica, per a ús i consum de les persones sòcies i els qui convisquin amb elles, en els termes previstos en la Llei, així com:

  • a. La producció i generació d’energia amb tot tipus de fonts renovables, tant destinada a l’autoconsum, com al consum de les persones sòcies, com a la seva comercialització;
  • b. L’impuls, disseny, instal·lació i gestió de tota mena de projectes, instal·lacions dirigides tant a la generació d’energia amb tot tipus de fonts renovables, com a la compartició, agregació, emmagatzematge, estalvi i eficiència energètics, mobilitat elèctrica i les seves infraestructures associades, així com en qualsevol projecte de substitució de fonts energètiques no renovables, tant amb propis, com a aliens;
  • c. El subministrament de tota mena de serveis energètics, inclosos el compartiment d’energia, emmagatzematge, mobilitat, recàrrega i la gestió de la demanda energètica a les persones sòcies, i dins dels límits legals, a terceres persones;
  • d. El comerç de combustibles per a l’automoció en els establiments especialitzats;
  • e. El comerç i instal·lació de maquinària, materials elèctrics i electrònics;
  • f. La prestació de serveis de telecomunicacions i transmissió de veu, dades, imatge i so;
  • g. L’educació i formació de les persones sòcies en matèries relacionades amb el consum i en general la defensa, informació i promoció dels drets de les persones consumidores i usuàries. En particular, el desenvolupament d’activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana en temes com les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible, la millora dels serveis energètics, la innovació tecnològica i social i tots aquells aspectes que contribueixin a impulsar la transició energètica, així com accions de intercooperación, col·laboració i l’intercanvi d’experiències, en l’àmbit d’actuació territorial de la Cooperativa. Establir, en aquest sentit, les activitats de col·laboració amb altres entitats similars, com pugui ser la creació i participació en cooperatives de segon o superior grau;
  • h. Desenvolupar accions de intercooperación amb altres organitzacions, així com accions de cooperació internacional per a contribuir a la transició energètica i social global i, en particular, actuacions dirigides als països en vies de desenvolupament, a fi de contribuir a la seva transició energètica ja la seva sobirania energètica.
  • i. Les altres activitats que la legislació valenciana, estatal o europea vigent, o la que es pugui promulgar en un futur reservi a les anomenades “comunitats energètiques” (ja es tracti de les actuals comunitats ciutadanes d’energia o comunitats d’energies renovables), segons, respectivament, definició de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/ UE, així com de l’article 6.j) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, i que contribueixin a l’acompliment dels fins i objectius fundacionals de la Cooperativa.

I, en general, prestar tots els serveis i activitats relacionats directament o indirectament amb aquestes operacions.

La Cooperativa podrà prendre participació en la totalitat o en part del capital de societats l’objecte social exclusiu de les quals sigui la distribució d’energia elèctrica, d’acord amb el que es preveu en la Llei 24/2013 de 26 de desembre del Sector Elèctric. Aquestes societats podran integrar-se en el consorci cooperatiu elèctric que, en el seu cas, constitueixi la Cooperativa, sempre que el control efectiu d’aquestes mercantils pertanyi a la Cooperativa i sigui aquesta la que vaig actuar com a capçalera del consorci. 

La Cooperativa podrà ser titular d’accions o participacions en societats que tinguin per objecte el procés de producció d’energia elèctrica, i en societats amb objecte idèntic o anàleg, auxiliar o complementari al de la pròpia Cooperativa.

Queden excloses totes aquelles activitats per a l’exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat Cooperativa.

Si la Llei exigís per a l’inici d’alguna de les operacions enumerades en aquest article, l’obtenció de llicència administrativa, la inscripció en un registre públic, la intervenció de professional titulat, o qualsevol altre requisit no podrà la Cooperativa iniciar activitat específica fins que el requisit exigit quedi complert conforme a la Llei.

La Cooperativa podrà realitzar operacions amb tercers no socis, fins al límit màxim de 50% de l’activitat cooperativizada.

CNAE 3514.- Comerç d’energia elèctrica.


EL CONSELL RECTOR 

10/08/2023