Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

El Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. en la seua reunió ordinària de data 11 de maig de 2022, acordà convocar la celebració d’Assemblea General Ordinària el dimecres, dia 22 de juny, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, al Saló d’Actes de  l’Ajuntament de Meliana, en la Plaça Mayor, 1, amb el següent:

Ordre del dia

 
  1. Lectura de l’acta darrera.
  2. Informe de gestió de l’exercici 2021
  3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2021 i distribució de resultats.
  4. Aprovació de proposta de modificació del article 7e dels Estatuts Socials.
  5. Autoritzar al president per a que puga elevar a públic l’acord adoptat al punt darrer de l’ordre del dia i atorgar quants documents públics o privats siguen necessaris, incloent els de esmena, interpretació i ratificació fins la definitiva inscripció del mateix en el Registre de Cooperatives.
  6. Propostes sobre condicions d’incorporació de nous socis a la Cooperativa. Aprovació dels acords corresponents. Determinació de la quantia de les quotes de ingrés.
  7. Precs i qüestions.
  8. Designació de dos socis per a la aprovació de l’acta de la Assemblea General.

 

La documentació dels assumptes a tractar, així com el informe justificatiu del Consell Rector i el text dels articles que se sotmetran a aprovació, es troben a disposició dels socis/es en les nostres oficines de la Plaça Major, 8, en horari d’atenció al públic de 9:00h a 14:00h.

 

Meliana a, 2 de juny de 2022

EL CONSELL RECTOR