Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

Per acord del Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. en la seua reunió ordinària de data 16  de maig de 2023, es convoca a les persones sòcies de la Cooperativa a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimecres, dia 28 de juny, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, en la sala d’actes de l’Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, per a tractar els següents punts:

Ordre del dia

 
  1. Informe de gestió de l’exercici 2022.  
  2.  Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2022 i distribució de resultats.
  3. Aprovació, si escau, de proposta de modificació dels articles 1 al 50 inclusivament dels estatuts socials. 
  4. Autoritzar el president perquè puga elevar a públic l’acord adoptat en el punt anterior de l’ordre del dia, així com el text refós dels estatuts de la Cooperativa i atorgar quants documents públics o privats siguen necessaris, incloent-hi els d’esmena, interpretació i ratificació fins a la definitiva inscripció del mateix en el Registre de Cooperatives.
  5. Renovació, per mandat estatutari, de la meitat dels membres del Consell Rector: President, Secretari, Vocals 1 i 3. 
  6. Elecció de dos membres per a formar part del Consell Rector per produir-se vacant definitiva en els càrrecs de Vicepresident i Vocal 4. Pel temps que els restarà de mandat als consellers substituïts (2 anys). 
  7. Precs i preguntes.
  8. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea, o si escau, designació de dues persones sòcies perquè, juntament amb el president, procedisquen a la seua aprovació.
 

Totes les persones sòcies que desitgen presentar-se a formar part de la Junta Rectora, hauran d’omplir i entregar en les nostres oficines l’imprès de candidatura, fins al dia 26 de juny a les 14.00 hores.
Les candidatures s’exposaran en el tauler d’anuncis.
Per a poder votar és imprescindible presentar el DNI.
Per a representar el vot és imprescindible presentar la fotocòpia del DNI del representat.
La documentació que se sotmetrà a la consideració de l’Assemblea, és a dir, els comptes anuals, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, així com l’informe justificatiu de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a aprovació, estaran a la seua disposició en el domicili social de la Cooperativa i en les oficines de la Plaça Major, 8, en horari d’atenció al públic (de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres) i en la seu electrònica www.electricademeliana.com
Les persones sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran drets a rebre gratuïtament còpia d’aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.

 

Meliana a, 6 de juny de 2023

EL CONSELL RECTOR