Convocatòria Assamblea General Ordinària

Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

Per acord del Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. en la seua reunió ordinària de data 16  de maig de 2023, es convoca a les persones sòcies de la Cooperativa a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimecres, dia 28 de juny, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, en la sala d’actes de l’Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, per a tractar els següents punts:

Ordre del dia

 
  1. Informe de gestió de l’exercici 2022.  
  2.  Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2022 i distribució de resultats.
  3. Aprovació, si escau, de proposta de modificació dels articles 1 al 50 inclusivament dels estatuts socials. 
  4. Autoritzar el president perquè puga elevar a públic l’acord adoptat en el punt anterior de l’ordre del dia, així com el text refós dels estatuts de la Cooperativa i atorgar quants documents públics o privats siguen necessaris, incloent-hi els d’esmena, interpretació i ratificació fins a la definitiva inscripció del mateix en el Registre de Cooperatives.
  5. Renovació, per mandat estatutari, de la meitat dels membres del Consell Rector: President, Secretari, Vocals 1 i 3. 
  6. Elecció de dos membres per a formar part del Consell Rector per produir-se vacant definitiva en els càrrecs de Vicepresident i Vocal 4. Pel temps que els restarà de mandat als consellers substituïts (2 anys). 
  7. Precs i preguntes.
  8. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea, o si escau, designació de dues persones sòcies perquè, juntament amb el president, procedisquen a la seua aprovació.
 

Totes les persones sòcies que desitgen presentar-se a formar part de la Junta Rectora, hauran d’omplir i entregar en les nostres oficines l’imprès de candidatura, fins al dia 26 de juny a les 14.00 hores.
Les candidatures s’exposaran en el tauler d’anuncis.
Per a poder votar és imprescindible presentar el DNI.
Per a representar el vot és imprescindible presentar la fotocòpia del DNI del representat.
La documentació que se sotmetrà a la consideració de l’Assemblea, és a dir, els comptes anuals, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, així com l’informe justificatiu de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a aprovació, estaran a la seua disposició en el domicili social de la Cooperativa i en les oficines de la Plaça Major, 8, en horari d’atenció al públic (de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres) i en la seu electrònica www.electricademeliana.com
Les persones sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran drets a rebre gratuïtament còpia d’aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.

 

Meliana a, 6 de juny de 2023

EL CONSELL RECTOR

Tags: No tags

Comments are closed.