ACORD DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE ELÈCTRICA DE MELIANA, S. COOP. V.

10 / 07 / 2018

Complint al que establix el Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i seguint el que disposen els estatuts socials d'esta Cooperativa, als efectes legals pertinents, es procedeix a la publicació de l'acord de creació de la seu electrònica de la Cooperativa.

Segons acord adoptat en Assemblea General ordinària de data 20 de Juny de 2018, es publica en esta pàgina web, la creació de la seu electrònica de la Cooperativa www.electricademeliana.com durant un període continuat no inferior a un mes.