Hist��ria

LA COOPERATIVA ELÈCTRICA DE MELIANA 90 ANYS


El dia 15 de juliol de 1922, un grup de pioners, de forma plural i entusiasta, fent-se ressò del sentiment popular, es va plantejar aconseguir el fluid elèctric per millorar la vida del municipi, i tenint en compte l'escassetat de recursos, constitueix la Societat Cooperativa Elèctrica de Meliana, s'aprova el seu Reglament i tria el primer Consell Rector format per Rodrigo Cantó Martínez , president; José Doménech Ferrer , vicepresident; Francisco Sánchez Menchón , secretari; Ernesto Bayarri Llop , vice-secretari; Germán López Casares , tresorer, i els vocals: Joan Bta. Roig Zaragozà, Antoni Navarro Beltrán, José María Bayarri Pons, Enrique Tortajada Orón, José Montañana Ferrando i José León Vidal . La seu inicial va ser el mateix Ajuntament, entitat especialment vinculada en els seus inicis. L'arribada d'energia elèctrica es va realitzar oficialment el dia 1 setembre 1923.

La primera Junta Rectora ha de captar socis, el primer contracte amb la companyia subministradora Energia Elèctrica del Millars, realitzar la construcció d'una casella amb un transformador de 70 kVA i la instal·lació de la xarxa de distribució per tot el poble. Tota aquesta ambiciosa tasca es va fer amb un capital inicial de 25.000 pessetes, aportat pels socis. També es va recórrer a un préstec sense interessos de 10.000 pessetes dels socis, que a l'any i mig d'activitat es va començar a retornar.

El registre de socis de l'any 1923, té comptabilitzats 560 socis inicials , i ja que el cens de població de 1920, era de 3.392 habitants, es pot afirmar que pràcticament totes les cases estaven associades, posant de manifest la gran implicació i participació a la Cooperativa Elèctrica. Des dels seus orígens es va caracteritzar pel seu caràcter obert i per treballar en la consecució de dos principis fonamentals: l'abaratiment del fluid per a tots els socis i la distribució per totes les llars i indústries del terme, que, sens dubte, va suposar un gran salt qualitatiu en la vida dels habitants i socis.

Durant els anys de confrontació civil, la Junta Rectora de la Cooperativa va delegar, per acord unànime, el seu control als treballadors per continuar, amb les dificultats pròpies del moment, la seva missió de facilitar el fluid als ciutadans de Meliana. Durant la postguerra, com a conseqüència de les restriccions en el subministrament d'electricitat que havia de suportar, comencen a desaparèixer Cooperatives Elèctriques, produint-se un període ple de dificultats que és aprofitat per les grans empreses del sector. Malgrat tot, la nostra Cooperativa segueix superant pas a pas totes les dificultats, fins que l'any 1942, amb la nova llei de cooperació aquesta situació es va suavitzar.
 
El 1955, la Cooperativa Elèctrica de Meliana participa en el reduït nombre existent de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana, que reunides en Assemblea van acordar constituir la Unió Interprovincial de Cooperatives Elèctriques, com a mitjà de defensa i per poder contrarestar les actituds de les empreses subministradores. Posteriorment, tot i les traves d'Hidroelèctrica Espanyola, durant els anys 60 i 70 a les peticions de la Cooperativa Elèctrica, per a contractar augments de potència, i millorar així la qualitat del subministrament als socis, la nostra cooperativa va mantenir el seu compromís amb els veïns i socis. El 1964, s'acorda fer gestions per contractar un professor que imparteixi classes de música als fills dels socis i crear una Rondalla, a càrrec del Fons de l'Obra Social.

El 1973 se celebra les noces d'or i, la proposta de la Unió Nacional de Cooperatives, se li va concedir el títol de Cooperativa Exemplar. Amb aquesta ocasió es va editar un llibre que a més d'explicar la situació de la Cooperativa aprofita per oferir diferents articles que posen de manifest la situació del nostre poble des de diferents punts de vista.

La Llei General de Cooperatives que es va promulgar el 1974 recull en el seu contingut certes aspiracions de les Cooperatives Elèctriques. La Cooperativa de Meliana, integrada a la Unió Interprovincial segueix lluitant i tracta d'aconseguir alguna sortida a les situacions angoixants per les quals passen les Cooperatives Elèctriques, fins que la Constitució desperta noves esperances. En un intent de superar les dificultats locals, el dia 21 abril 1978, inicia la venda d'electrodomèstics als socis a preu de cost. I, com a mitjà per unir esforços, i davant la problemàtica, s'acorda el 1983 participar en la constitució de la Unió de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana. Més tard, el 1985, Federació. La Federació amb el seu treball pretenia aconseguir l'energia elèctrica necessària per prestar als associats un servei de qualitat i resoldre els problemes administratius.

El 1997, el 26 de juliol, s'inaugura el nou edifici de la seu social i l'any següent, en ocasió dels 75 aniversari, s'edita un nou llibre amb articles que ens parlen de la història de Meliana, però, sobretot, de la història de la cooperativa. També es fa un interessant recorregut d'efemèrides realitzades durant el mandat dels diferents presidents. Tot i que els participants en les juntes rectores, que també han aportat saber i temps per aconseguir tot aquest patrimoni han estat moltíssims, s'assenyalen els seus presidents com a referents: Rodrigo Cantó Martínez , 1922-1924; José Montañana Ferrando , 1924-1926; Luis Arnalte Urroz , 1926-1932; Ernesto Bayarri Llop , 1932-1936; Vicente Sanjosé Navarro , 1936-1939; Mariano Fuster Ruiz , 1939-1943; José Mª Zaragozá Ballester , 1943-1945; Francesc Monsoriu Montañana , 1945-1947; Fco. Abelardo Cardells Mestre , 1947-1951 ; Lucas Ferrer Riera , 1951-1964; German Ferrando Folch , 1964-1995; Vicente Marco Ros , 1995-1995; Alfonso Sarti Balanzá , 1995-1998; Ramón Ruiz Folch , 1998 -.

En els últims anys s'han realitzat moltes millores per poder mantenir l'activitat en les millors condicions, però actualment, amb ocasió dels 90 anys, s'està revisant tots els aspectes de la gestió cooperativa per posar-la al dia, preparar-se per poder fer front a les dificultats presents i futures per intentar continuar aquest llegat tan important dels socis i, seguint l'esperit dels nostres fundadors, intentar col·laborar en la millora de Meliana.