Convocatòria Assemblea General Ordinària Exercici 2017

25 / 05 / 2018

El Consell Rector d'Elèctrica de Meliana, S. Coop.V. en la seua reunió ordinària de data 25 de Abril de 2018, acordà convocar la celebració d'Assemblea General Ordinària el dimecres, dia 20 de juny, a las 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Meliana, en la Plaça Major, 1, amb el següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

 1. Lectura de l'acta darrera.

   

 2. Informe de gestió de l'exercici 2017

   

 3. Aprovació, si escau, dels comptes anuale exercici 2017 i distribució de resultats.

   

 4. Acord, si escau, per aprovar la creació de la pàgina web corporativa www.electricademeliana.com com a seu electrònica de la Cooperativa.

   

 5. Modificació, si escau, dels Estatuts Socials.

   

 6. Facultar al President del Consell Rector per a formalitzar i executar els acords adoptats per l'Assemblea General, així com l'esmena o correccions d'errors dels mateixos i la seua interpretació, i procedisca a la inscripció en el Registre de Cooperatives dels acords que exigisquen tal requisit.

   

 7. Precs i qüestions.

   

 8. Designació de dos socis/es per a l'aprovació de l'acta de la Assemblea General.

   

La documentació dels assumptes a tractar, així com l'informe justificatiu del Consell Rector i el text dels articles que es sotmeten a aprovació, es troben a disposició dels socis/es en les nostres oficines, en horari d'atenció al públic.

 

 

Meliana a  25 de maig de 2018

 

EL CONSELL RECTOR